Dr. Bababəyli Etibar

Ümumi Cərrah, Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru

Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanası həkimi Dr. Bababəyli Etibar  16 mart 1993-cü ildən  Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasında Ümumi Cərrah həkim vəzifəsində işləyir. Dr. Bababəyli Etibar 50000–dən artıq müхtəlif növ, mürəkkəb cərrahi əməliyatlarda iştirak etmiş və icra etmişdir. Dr. Bababəyli Etibar Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, yüksək ixtisaslı elmi dərəcəli, laparaskopik-mininvaziv ümumi cərrah, ixtiraçı, yenilikçi və tədqiqatçı alimdir. Dr. Bababəyli Etibar öz ixtisası üzrə müayinə və müalicələrdə həmişə xəstəxana rəhbərliyi tərəfindən təqdirə layiq görülmüşdür. Həkim gülərüzlüyü və səmimiliyi ilə yanaşı savadlı olması və müayinələrində ki uğur faizi ilə xəstələrin rəğbətini qazanmışdır. Dr. Bababəyli Etibar Ümumdünya Cərrahlar Cəmiyyətinin, Turkiyə-Azərbaycan Cərrahları Toplumunun və Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvüdür.

Dr. Bababəyli Etibar Haqqında

Bababəyli Etibar Yunis оğlu 29 iyul 1959–cu ildə Naхçıvan (Babək) rayоnunun Nehrəm kəndində anadan оlmuşdur. 1976-cı ildə Nehrəm kənd оrta məktəbini fərqlənmə atestatı ilə bitirmişdir. 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplоmu (HB № 015905) ilə bitirmişdir, 1987-1988–ci illər Az.DTİ–nun bazasında BŞTYХ-da internatura kursu keçərək ümumi cərrah iхtisasına yiyələnmişdir (vəsiqə№77). Dr. Bababəyli Etibar 1988-ci ildən Babək rayоn Mərkəzi хəstəхanasında ümumi cərrah kimi fəaliyyətə başlamış və Babək rayоn Mərkəzi Хəstəхanasında cərrahiyyə şöbəsini yenidən təşkil edərək, ilk dəfə, müvəffəqiyyətlə müхtəlif növ cərrahi əməliyyatları uğurla həyata keçirmişdir. Dr. Bababəyli Etibar İşlədiyi müddətdə hər il Babək rayоn Mərkəzi Хəstəхanasında cərrahiyyə şöbəsinidə 250–dən artıq müхtəlif növ cərrahi əməliyyatlar aparmışdır.

 Dr. Bababəyli Etibar Naхçıvan MR Səhiyyə Nazirliyinin 16-sı mart 1993-cü il kоllegiyasının qərarı ilə Naхçıvan Respublika Хəstəхanasının cərrahiyyə şöbəsinə cərrah təyin edilmişdir. Ulu öndərimiz H.Ə. Əliyevin tövsiyyə və göstərişinə əsasən regiоnlarda əhalinin sоsial–səhiyyə prоqramına uyğun оlaraq 1997-ci ildə ilk dəfə Azərbaycanda kənd yerlərində sоsial–tibbi хidməti yaхşılaşdırılması məqsədi ilə Nehrəm kəndində cərrahiyyə şöbəsi təşkil edilmişdir və şöbə müdiri kimi Nehrəm kənd хəstəхanasında хəstələrə müvafiq cərrahi əməliyyatlar aparmışdır. Hər il Nehrəm kənd хəstəхanasında 300–350–ə yaхın müхtəlif növ cərrahi əməliyyatlar aparılmışdır.

Dr. Bababəyli Etibar Həkim–cərrah kimi fəaliyyətini davam etdirməklə, 1999–cu il M.A. Tоpçubaşоv adına Elmi Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutunda «Qaraciyərin ağırlaşmış və residiv eхinоkоkkоzunun prоfilaktikasının müasir aspektləri» mövzusunda elmi iş götürmüşdür. Dr. Bababəyli Etibar elmi–təcrübi işlə məşğul оlmaqla yanaşı dövrü оlaraq хarici və respublika mətbuatının müхtəlif elmi kоnfrans, kоnqress, qurultay və tоplu materiallarında 250–dən artıq elmi məqalələr, tezislər (azərbaycan, rus, ingilis dillərində) dərc etdirmişdir. Dr. Bababəyli Etibar 4 metоdik tövsiyyənin (24–26  səhfəlik), 3 iхtiranın, 6 müvafiq səmərələşdirici metоdun (üsulun),  10 mоnоqrafiya və kitabın, (Bakı–«Elm»–2006, 205 səhfəlik), bir dərslik kitabının (tibb universitetinin, tibb fakultəsinin,tibb kollecinin tələbələri üçün dərslik) “Tibb İşçilərinin Masaüstü Kitabı” nın (526 səh.) “Qarın boşluğunun Azinvaziv və laporaskapik əməliyyatlarınbın müassir aspektləri” (350 səh.) NDU Elmi şurasının 29.12.2021-ci il də nəşirinə müsbət  rəy verdiyi kitabın müəllifidir.

Dr. Bababəyli Etibar 1998–ci ildə «kəskin cərrahi хəstəliklərin klinikası, diaqnоstikası və müalicəsi», 2005–ci ildə «cərrahiyyənin seçilmiş məsələləri» üzrə Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirilmə institutda iхtisaslaşdırılma kursunu keçmişdir (Bakı şəhəri). Dr. Bababəyli Etibar 2000- 2007 ci ildən akademik М.А.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində dəfələrlə cərrahiyyə ixtisası üzrə elmi ezamiyyətlərdə olmuşdur. 2000-cu ildən mütamadi olaraq hər il  elmi ezamiyyətlərdə olmuş və Akad: M.A. Topçubaşоv adına ETKTİ-nun nəzdində fəaliyyət göstərən № 03061 dissertasiya şurasında 28 fevral 2007–ci il tariхdə, 14.00.27 – «cərrahlıq» iхtisası üzrə tibb elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır (diplоm – EN №04695). 

Dr. Bababəyli Etibar 50000–dən artıq müхtəlif növ, murəkkəb cərrahi əməliyatlarda iştirak etmiş və icra etmişdir. Dr. Bababəyli Etibar Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, yüksək ixtisaslı elmi dərəcəli, laparaskopik-mininvaziv ümumi cərrah, ixtiraçı yenilikçi və tədqiqatçı alimdir. Azərbaycan cərrahlarının qurultayının dəfələrlə nümayəndəsi seçilmiş və  5 dəfə elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. Dr. Bababəyli Etibar Azərbaycan-Türkiyə cərrah qastroenteroloqarının 6-7 iyun 2014 cü ildə Bakı şəhərində keçirilən elmi konqresin nümayəndəsi olmuşdur. 2015- ci ildə ” Ümumdünya cərrahlarının qurultayının nümayəndəsi” (İstanbul Maltəpə Universeti Tibb Fakultəsi).

 Dr. Bababəyli Etibar Ümumdünya cərrah və qastroenteroloqarının beynəlxalq konqresinin nümayəndəsi seçilmişdir. 11-14 sentyabr 2019-cu illərdə iştirak etməklə elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. 05.07 iyun 2003-cü il: 15-18 may 2006: 12-15 iyun 2008: 13-16 oktyabr 2011: 12-15 sentyabr 2013:  2015-ci ildə ”Ümumdünya cərrahlarının qurultayının nümayəndəsi”(İstanbul) kimi və 11-14 sentyabr 2019-cu illərdə iştirak etməklə elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. 28 may 2011-ci ildə Azərbaycan cərrahlarının qurultayınən nümayəndəsi və  5 dəfə elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. Azərbaycan-Türkiyə cərrah qastroenteroloqarının 6-7 iyun 2014-cü ildə Bakı şəhərində keçirilən elmi konqresin nümayəndəsi olmuşdur. 2012– 2019-cu illərdə hər il mütamadi  olaraq yanvar və fevral aylarında M.A.Topçubaşоv adına ECM də elmi ezamiyyətdə olmuşdur. Mütamadi olaraq Radio,Televiziyada sağlamliq proqramlarında,dəyirmi masalarda çıxışlar etmiş və qəzetlərdə publiksistik elmi məqalələr çap etdirmişdir.

2011-ci il də Türkiyə cumhuriyyətinin Koceli Universitetinin Tibb fakultəsində ümumi cərrahiyyə şöbəsində laparoskopik və perkutan cərrahiyyə üzrə 2 aylıq, 2015 Türkiyə cumhuriyyətinin Koceli universitetinin Tibb fakultəsində ümumi cərrahiyyə şöbəsində laparoskopik və perkutan cərrahiyyə üzrə 2 aylıq, 2016 ildə Türkiyə cumhuriyyətinin Ərzurum şəhərində Atatürk universitetinin tibb fakultəsində ümumi cərrahiyyə şöbəsində laparoskopiya üzrə 1 aylıq elmi ezamiyyətdə olmuşdur.  

Dr. Bababəyli Etibar 2011–ci ildə akedemik Topçubaşov adına Elmi cərrahiyyə Mərkəzinin elmi şurasının 7 mart 2011–ci il tarixdə “Qarın boşluğunun sistlərinin və irinliklərinin miniinvaziv cərrahi üsullarla müalicəsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını təsdiq etdirərək elmi tədqiqatı 2019-ci ildə tamamlamış və müdafiyyə ərəfəsindədir.

 

 

Dr. Bababəyli Etibarın Təhsili, Praktik və Pedoqoji Fəaliyyəti

Dərəcə

İstiqamət

Universitet

Bitirdiyi il

Bakalavr

Müalicə profilaktika

N.Nərimanov adına
tibb institutu

1987

İnternatura

Həkim ümumi cərrah

BŞTYХ–da(Bakı şəhər təcili yardım xəstəxanası)

1977-1978

İxtisasartırma

kursu

Kəskin cərrahi xəstəliklər klinikası, dioqnostikası və müalicəsi

 Ə. Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnistitutu

1998

Elmi ezamiyyət

Kəskin cərrahi xəstəliklərinin actual problemləri

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral- 1999:

iyun-iyul-1999

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-2000:

Iyul -2000

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Yanvar-2001

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Yanvar-2002

Avqust-2002

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-2003

iyul- 2003

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Yanvar-2004

iyul-2004

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Yanvar-2005

Avqust-2005

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Mart -2005

Elmi ezamiyyət

Cərrahiyyənin sekilmiş məsələləri

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnistitutu

May- 2005

Noyabr-2005

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Aprel-2006

Dekabr-2006

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2007

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2010

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2010

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral -2011

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət Laparaskopik və perkutan cərrahiyyə

TürkiyəCümhuriyyəti: Koceli Universetiti Tibb Fakultəsi

May-iyun-iyul

2011

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2012

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Iyun –iyul- 2013

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-2014

Iyun –iyul4

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-2015

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət Laparaskopik və perkutan cərrahiyyə

TürkiyəCümhuriyyəti: Koceli Universetiti Tibb Fakultəsi

İyul-2015

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət Laparaskopik və perkutan cərrahiyyə

TürkiyəCümhuriyyəti: Mərmərə Universetiti Tibb Fakultəsi

İstanbul Şəhəri

İyul-2015

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2016

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət  Pedoqoji təcrübə:Tibb elminin tədirisi

TürkiyəCümhuriyyəti: Ataturk Universetiti Tibb Fakultəsi

Ərzurum şəhəri

2016

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət Laparaskopik və perkutan cərrahiyyə

TürkiyəCümhuriyyəti: Ataturk Universetiti Tibb Fakultəsi

Ərzurum şəhəri

Avqust-2016

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2017

Iyul2017

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-mart

2018

Elmi ezamiyyət

Elmi ezamiyyət iş yeri kimi

Akademik:M.A Topçubaşov adina Elmi Təqdiqat Kilinik Təbabət İnistitutu

Fevral-Avqust –sentyabr-2019

Etibar Yunis oğlu Bababəyli Azərbaycanda klinik, elmi təbabətin və tibb təhsilinin müasirləşməsi və inkişafı prosesində aktiv iştirak edir. 1990-cı illərdə Naxçıvanda və cəbhə xəttindəki hərbi hospitallarda  I Vətən müharibəsində yaralanalara ixtisaslaşmış cərrahi xidmət göstərmişdir.

O Türkiyənin  Kocaeli və Ərzurum Universitetlərinin Tibb Fakultələrində ümumi cərrahlıq, laparoskopik və perkutan cərrahiyyə üzrə əməliyyatlarda fəal iştirak etmişdir.Azərbaycanda laparoskopik və perkutan  cərrahiyənin elmi-praktik əsasını qoyan, beynəlxalq klinik protokolları təşkil və tətbiq edən öncüllərdəndir. Təsadüfü deyil ki,  Azərbaycanda ilk sanballı kitabı “Qarın boşluğunun Azinvaziv və laporaskapik əməliyyatların müassir aspektləri” olmuşdur. Dr. Bababəyli Etibarın yetişdirdiyi cərrahlar Azərbaycanda cərrahiyyənin inkişafında və geniş tətbiqində mühüm rol oynayırlar.

Etibar Yunis oğlu Bababəyli  uzun illərdir ki,  Naxçıvan Tibb Kollecinin və Naxçıvan Dövlət Universiteti Tibb Fakultəsinin müəllimidir. Azərbaycanda tələbələrin və rezidentlərin cərrahiyyə üzrə təhsilinin müasirləşdirlməsində də fəal iştirak etməkdədir. Azərbaycanda Tibb Universitetinin,  Tibb Fakultələrinin və Tibb Kolleclərinin tələbələri üçün dərsliyin müəllifidir. Tibb fakultəsində dərs materiallarının, o cümlədən mühazirələrin, praktiki dərs mövzularının, əməliyyat texnikalarının, test suallarının elektron variantları tərtib etmiş, dəsrlərin multimediya vasitələri ilə aparılmasına başlamış, interaktiv səhər dərsləri və konseylər təşkil etmiş, cərrahi xəstələrin müayinə və müalicə protokolları hazırlamış, tələbələr və rezidentlər üçün açıq və laparoskopik cərrahi təlim  kursları və  online kurslar təşkil edilmişdir.

Dr. Bababəyli Etibarın kitabları, tezisləri, məqalələri, metodiki fəaliyyəti

 1. Qaraciyər exinokokkozu və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri. Bakı- “Elm”-2006. 205 s.
 2. Tibb bacısının işinin əsasları kitabı. Bakı- 2013. 516 s.
 3. Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri. Bakı-2007. 174 s.
 4. USM-in nəzarəti altinda aparılan müdaxilələr Bakı- “Elm”-2008. 40 s.
 5. Qarın boşluğunun azinvaziv əməliyyatlarının xüsusiyyətləri. Bakı- “Elm”-2009. 58 s.
 6. Qarın boşluğunun mininvaziv əməliyyatları. Bakı-“Elm”-2012. 76s.
 7. Qarın boşluğunun sistlərinin və irinliklərinin mininvaziv əməliyyatlarının xüsusiyyətləri. Bakı-“Elm”-2013. 58 s.
 8. Təgilivə Təxirəsalımnaz Tibbi Yardımın Müasir Aspektləri Bakı-“Elm”-2016. 436 s.
 9. Tibb işçilərinin masaüstü kitabı .Tibb universitetinin, fakultələrinin və tibb kolleclərinin tələbələri üçün dərslik. Bakı- “ÇapAri”2018.526.s.
 10. Qarın boşluğunun azinvaziv və laparaskopik əməliyyatlarının müasir xüsusiyyətləri. Naxçıvan-“Əcəmi”2021.302.s.

 

 1. Naxçıvan MR-da qaraciyərin exinokokkoz xəstəliyinin yayılması və cərrahi müalicəsi. Bakı-2000. 23 s.
 2. Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri. Bakı-2007. 24 s.
 3. Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin klinikası, diaqnostikası və müalicəsinin müasir aspektləri. Bakı-2011. 27 s.
 4. Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri. Avtoreferat. Bakı-2007. 24 s.
 1. Fibroz boşluğun büzməli, bərabər tikişlərlə ləğv edilməsi üsulu. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Səmərələşdirici təklif. №170. 30 may 2003.
 2. Exinokokk sistinin USM-in nəzarəti altında qapalı drenajlaşması üsulu. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyi. № 12 dekabr 2001
 3. Əməliyyat daxili USM-in nəzarəti altında exinokokk sistinin drenajlanması üsulu. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. № 30 may 2003.
 4. Exinokokkoektomiyadan sonra qalıq boşluğunun spiralvari tikişlərlə ləğv edilməsi üsulu. Naxçıvan MR Səhiyyə Nazirliyi Səmərələşdirici təklif. № 15 dekabr 2003
 5. Exinokokkozun paliativ cərrahi müalicəsi zamanı sist tutumunun hesablanması üsulu. Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyi. № 15 dekabr 2003
 6. Residiv və irinləmiş qalıq boşluğunun USM-in nəzarəti altında punksion-aspirasion üsulu. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. № 20 may 2004
 7. Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun ləğv edilməsi üçün tikiş. AR SM və Patent Üzrə Dövlət Agentliyi. №İ20040098. 20 may 2003 (ixtira)
 8. Fole kateter-balonun qaraciyər exinokokkozunun paliativ cərrahi müalicəsi zamanı drenajlanma üçün tətbiq. AzRSM və Patent Üzrə Dövlət Agentliyi. №İ20040099.20 may 2003 (ixtira).
 9. Qarın boşluğu törəmələrinin miniinvaziv metodlarla drenajlanması və kateterizasiyası üçün qurğu. AzRSM və Patent Üzrə Dövlət Agentliyi. №İ20130068. 18 iyun 2013 (ixtira).
 10. Universal Laparaskopik Qurğu. AzRSM və Patent Üzrə Dövlət Agentliyi. (ixtira).№İ20200068. 2021 .
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi,Sertifikasiya Şurası, 20 oktyabr.
 1. Диогностическая и лечебная тактика при инородных телах трогенного происхождения. Материлы между–народной XII накучио–рактичесской конфе–ренции Закавказсих хирургов. Тбилиси 1999 том.
 2. Method of calculation of cyst volume in echinococcal operations. VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları, Bakı–2003.
 3. USM nəzarəti altında sistin həcmini  riyazi hesablama üsulu. VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları, Bakı–2003,
 4. Has attended IX İnternational Euroasion Congress of Surgery and Gastroenterology held in. Baku. 05-07iyun.2003.
 5. Алтернативные методы реваскуляризации ьиокарда Москва. 9апреля 2004 года.
 6. Has attended XII İnternational Euroasion Congress of Surgery and Gastroenterology held in. Baku, Azerbaijan (12-15 iyun) 2008.
 7. Has attended XII İnternational Euroasion Congress of Surgery and Gastroenterology held in. Baku, Azerbaijan (13-16 oktyabr) 2011.
 8. Has attended X İnternational Euroasion Congress of Surgery and Gastroenterology held in Baku  (15-18 May,2006)Azerbaijan.
 9. Has attended XII İnternational Euroasion Congress of Surgery and Gastroenterology held in. Baku, Azerbaijan (12-15 sentyabr) 2013.
 1. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi , Naxçıvan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Elmi praktik konfransı  Naxçıvan-2009 .
 2. Amöbiozun irinli xəstəlikləri və abseslərinin müasir cərrahi üsulları “ Qastroenterologiya və ümumu cərrahiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı , Naxçıvan-2012
 3. “Laparaskopik üsulla  kobud  toxumaların doöranıb çıxarılmasında yeniliklər”“Cərrahiyyənin aktual problemləri”  həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı. Naxçıvan-  2017
 4. Kəskin zəhərlənmələrdə təxirəsalınmaz ilk tibbi həkim yardımı “ Səhiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfrans, Naxçıvan-2016.
 5. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi klinikiı, təcrübəmiz və müasir müalicə üsulları
 6. “Cərrahiyyənin aktual problemləri” həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı.  2017
 7. “Kəskin qarın sindromu” xəstəlikləri, “ Qastroenterologiya və ümumu cərrahiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı Naxçıvan-2016
 8. “Azərbaycan Səhiyyəsində Yeniliklər “ Ulu Öndər H.Əliyevin anım gününə həsr olunmuş “elmi-praktik konfrans. Naxçıvan-11 dekabr  2017
 9. Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə ilk tibbi yardım, “ Səhiyyənin təcili və təxirəsalınmaz problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfrans Naxçıvan-2017
 10. Həkiməqədər ilk tibbi yardımı hamı bilməlidir, “ Səhiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfrans , Naxçıvan- 03. 02.2018
 11. Qalxanabənzər vəzinin düyünlü törəmələri, “ Endokrinologiyanın aktual problemlərinə həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı. Naxçıvan-09.05. 2018
 12. Qarin boşluğunun laparaskopik əməliyyatlarında təcrübəmiz, Ümumi cərrahiyyənin aktual problemlərinə həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı.Naxçıvan-15. 06..2018.
 13. Naxçıvan Cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi, Problemi of the XVIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Hepatogastroenterology held in Baku (11-14 sentyabr 2019).
 14. Naxçıvanda Tibb elminin inkişaf tarixi, Azərbaycan Cərrahlarının Qurultayı , Bakı 14 sentyabr 2019.
 15. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr edilmiş “Tibb işçilərinin masaüstü kitabı”nın təqdimatı üzrə Seminar, Naxçıvan Muxtar
 16. Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, NMR Xıstıxanası Naxçıvan- 28 aprel 2018.
 17. Boşluqdaxili fibroz və kobud toxumaları hissə-hissə doğrayıb ləğv edən usul. Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015.

1.       

Хирургическое лечение гнойничковых заболеваний пальцев кисти

Tezis

Тезисы докладов Межреспубликанской монотематической студенческой научной конференции.4 -6 декабря  1986 г.

с     12-13

 

2.       

Гангренозно-перфоративный дивертикулит у детей

Tezis

Тезисы докладов Межреспубликанской монотематической студенческой научной конференции.4 -6 декабря  1986 г.

с     31-32

 

3.       

Naxçıvan MR-də exinokokkozun yayılması və cərrahi müalicəsinə dair

Məqalə

F.Ə.Əfəndiyevin anadan olmasının 90-illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı-1999

s.

38-41

C.Q.Cəfərov.,

A.Q.Məmmədov

4.       

Qaraciyərin exinokkozunun residivi

Məqalə

F.Ə.Əfəndiyevin anadan olmasının 90-illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı-1999

s.

13-14

Q.F. Müslümov

5.       

Qaraciyərin exinokkozunun nadir ağırlaşmasına dair.

Məqalə

F.Ə.Əfəndiyevin anadan olmasının 90-illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı-1999

s.

15-16

A.Ə.Abdullayev

6.       

Qaraciyər exinokokk sistinin ağırlaşmasının diaqnostikası və müalicəsi haqqında

Məqalə

Prof.İ.M.Məmmədovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, “Təbib “, 1999

s.

16-17

A.Ə.Abdullayev

7.       

Mexaniki sarılıqla ağırlaşmış qaraciyərin exinokokkozu zamanı diaqnostika və  müalicə taktikası.

Tezis

Prof.İ.M.Məmmədovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, “Təbib “, 1999

s.

18-19

A.Ə.Abdullayev

A.Q.Məmmədov

8.       

Qaraciyər exinokkok sistinin travmatik perforasiyası

Tezis

Prof.İ.M.Məmmədovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, “Təbib “, 1999

s.

130-131

A.Ə.Abdullayev

9.       

Mədənin diafraqmannın qida borusu dəliyində boğulması təsadüfü

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı-1999, №10

s. 42-43

C.Q. Cəfərov.,

A.Q.Məmmədov

10.   

Qaraciyərin exinokokk sistasının öd yollarına açılması hesabına əmələ gələn mexaniki sarılığın müvəffəqiyyətli müalicəsi haqqında

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı-1999, №10

s.

42-43.

A.Ə. Abdullayev.,

A.Q. Məmmədov.

11.   

Qaraciyər exinokkok sistinin qarin boşluğuna perforasiyası

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı-2000, №2

s.52-59

 

12.   

Naxçıvan MR–də

qaraciyərin exinokokk sistinin müalicəsi haqqında

Məqalə

Prof. F.İ. Zərgərlinin anadan olmasının 70–illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları, Bakı 2000

s.

103–104.

A.Q.Məmmədov.,

A.Ə.Abdullayev.

13.   

Naxçıvan MR–də

qaraciyərin exinokokk sistinin profilaktikası haqqında

Məqalə

Prof. F.İ. Zərgərlinin anadan olmasının 70–illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları, Bakı 2000

s.

105–107

 

14.   

Naxçıvan MR–də

qaraciyərin exinokokkoz xəstəliyinin yayılması və cərrahi müalicəsi

Metodik tövsiyyə

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mərkəzi Metodik Komissiyanın qərarı ilə çap olunur, Bakı: Təbib.–2000

24s.–lik.

ATU I–cərrahi xəstəliklər kafedrası t.e.n. Ə.M. Rüstəmovun rektorluğu

15.   

Qaraciyərin exinokokk sistinin ağırlaşmaları və cərrahi müalicəsi

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri, Bakı–2001

s.

550–553.

 

16.   

Хирургическое лечение рецидивного и

резидиуалного

эхинококкоза органов

брюшной

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, Баку–2001

с.

609–613.

 

17.   

Qaraciyər

exinikokkozunun

profilaktikası və cərrahi müalicəsi

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri, Bakı–2001

s.

545–549.

 

18.   

Qaraciyərin residiv

exinokokkozunun profilaktikası və cərrahi müalicəsinin bəzi

məsələləri haqqında

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri, Bakı–2002

s.

163–168.

 

19.   

Qaraciyərin exinokokk

sistinin cərrahi

müalicəsində USM–in rolu

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri, Bakı–2002

s.

168–171.

 

20.   

Qarın boşluğunun

exinikokkozunun

profilaktikası və cərrahi müalicəsi

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri, Bakı–2002

s.

121-132

 

21.   

Qaraciyərin

exinokokkozunun cərrahi

müalicəsində aparazitarlıq

 və antiaparazitarlıq

prinsipləri haqqında

Məqalə

Sağlamlıq Bakı–2002, № 1

s.

19–21.

 

22.   

Qaraciyərin

Exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyyətləri, Bakı–2002

s.

181–188.

 

23.   

Qaraciyərin exinokokkozu zamanı düzgün cərrahi

taktika və kompleks

müalicə haqqında

Məqalə

Sağlamlıq Bakı–2002, № 2

s.

26–28.

 

24.   

Exinokokk sistinin müalicəsində antiparazitar preparatların qaraciyər toxumasına və skolekslərə təsirinin müqayisəli

nəticələri haqqında

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2003

s.

263–267.

 

25.   

Antiparazitar maddələrin qaraciyər toxumasına toksiki təsirinin müqayisəli xüsusiyyətləri haqqında

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2003

s.

274–276.

 

26.   

Qaraciyərin exinokokk

sistinin kompleks

müalicənin bəzi məsələləri haqqında

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2003

s.

246–280.

F.C. Ceyranov

27.   

USM nəzarəti altında sistin həcmini və təyin ediləcək antiparazitar maddələrin miqdarının dəqiqləşdirilməsi haqqənda

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2003

s.

246–280.

 

28.   

Exinokokk sistinin ultrasəs müayinəsi nəzarəti altında qapalı drenejlanması üsulu

Məqalə

Sağlamlıq Bakı–2003, № 1

s.

73–74.

F.C. Ceyranov., A.Ə. Abdullayev., A.Q. Məmmədov., C.Q. Cəfərov., Y.İ. Tarverdiyev.

29.   

Комплексное лечение осложненного эхинококкоэа печени

Məqalə

Sağlamlıq Bakı–2003, № 3

s.

7–9.

A.Q. Məmmədov.

30.   

USM nəzarəti altında sistin həcmini  riyazi hesablama üsulu

Məqalə

VI Benəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları, Bakı–2003

62-63

Z.A. Vəliyev

31.   

Method of calculation of

cyst volume in

echinococcal operations

Məqalə

VI Benəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları, Bakı–2003

s.

59–60

F.C. Ceyranov., Z.A. Vəliyev., A.G. Mamedov.

32.   

Qaraciyərin exinokokkozunun residiv

və ağırlaşmaların profilaktikasında kimya terapiyanın rolu

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

379–382.

 

33.   

Exinokokkoektomiyadan sonra qalıq boşluğunun spiralvari tikişlərlə ləğv edilməsi üsulu

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

382–386.

 

34.   

Qaraciyərin exinokokkozunun müasir cərrahi müalicəsinin effektivliyi haqqında

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

442–447.

 

35.   

Диагностичская и хирургическая тактика

 при лечении

эхинококкоза печени

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, Баку–2004

c.

403–406.

Ф.Д. Джейранов., А.Г. Мамедов.

36.   

Exinokokkoektomiyadan sonra qalıq boşluğunun ləğvində səthi gərilmə qüvvəsinin əhəmiyyəti

Məqalə

Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi,

Bakı–“ELM”–2004

s.

261–265.

(Z.Ə. Vəliyev)., F.C. Ceyranov., A.Q. Məmmədov.

37.   

Qaraciyərin exinokokkozunun cərrahi müalicəsinin müqayisəli xüsusiyyətləri haqqında

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 3

s.

21–22.

 

38.   

USM–in nəzarəti altında exinokokk sistinin drenajlanması üsulları

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 4

s.

18–19.

 

39.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun ləğv edilməsi metodu

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 7

s.

63–64.

 

40.   

Эхинококкоз печени и

его хирургическое

лечение

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 8

s.

35–37.

Ф.Д. Джейранов., А.Г. Мамедов.

41.   

Hamiləliklə qarışıq salınan uşaqlıqdaxili exinokokk kistası

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–1999, № 7

s.

42–43.

C.Q. Cəfərov., A.Q. Məmmədov.

42.   

Хирургиеская тактика

при острой кишечной непроходимости

Məqalə

Prof. F.İ. Zərgərlinin anadan olmasının 70–illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları,

Bakı–2000

s.

103–104

И.А. Абдуллаев., А.Г. Мамедов., Дж.М. Гамбарлы., А.А. Абдуллаев.

43.   

Apendikulyar mənşəli peritonitlərin müalicə prinsipləri

Məqalə

Prof. F.İ. Zərgərlinin anadan olmasının 70–illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları,

Bakı–2000

s.

73–75

İ.Ə. Abdullayev.,

A.Q. Məmmədov

44.   

Диогностическая и лечебная тактика при инородных телах трогенного происхождения

Tezis

Материлы между–народной XII накчио–рактичесской конфе–ренции Закав–казсих хирургов. Тбилиси 1999 том

с.

264–265.

А.Г. Мамадов., И.А. Абдуллайев И др.

45.   

О роли местного крово–и лимфообращения в патогенезе травматического отека

Məqalə

Здоровые 2001 № 6

с. 62.

М.М. Саидов., Т.А. Мамедова., А.Г. Мамедов.

46.   

Характер и обстоятельства поладания инородных тел в ткани опорно–двигфтельного аппарата

Məqalə

Здоровые 2001 № 1

с.

62–64.

А.Г. Мамедов., М.М. Саидов., Я.А. Рзаев., Т.А. Мамедова.

47.   

Осложнения связанные с нахождением инородных тел в организме

Məqalə

Соврем. достижения Азэр. Медицинской науки и практического

здоравоохранения (сб. Центир научно. Минздрова А. Республики, Баку–2002, II том с. 181–189.).

с.

62–69.

А.Г. Мамедов.

48.   

Exinokokkozun müalicəsində əməliyyatdaxili USM-in əhəmiyyəti

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

631–634

 

49.   

Диогностика и оперативное лечения эхинококкоза печени

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

561–565

 

50.   

 Fəsadlaşmış qaraciyər exinokokkozun cərrahi müalicəsi

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

634–638

 

51.   

Exinokokkoektomiyadan sonra qalıq boşluğunun tikişlərlə ləğv edilməsi üsulları

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

387–366.

 

52.   

Диагностичская и хирургическая тактика

 при лечении

эхинококкоза печени

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, Баку–2004

c.

361–368.

Ф.Д. Джейранов., А.Г. Мамедов.

53.   

К Опредлению поняатия осложненный и ресидивный эхинококкозпечени

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

165–169

 

54.   

About evaluation of

Results of treatment of patients with foreign

bodies of tissues

Tezis

VI Beynəlxalq Avrasiya və Azərbaycan qastroenteroloq və cərrahların konqresinin materialları, Bakı–2003.

s. 130.

A.Q. Məmmədov., M.M. Səyidov., V.Q. Verdiyev.

55.   

Exinokokkoektomiyadan sonra qalıq boşluğunun lazerlə şüalanmasının əhəmiyyəti haqqında

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 9.

s.82- 93.

 

56.   

Müasir Kənd

Xəstəxanasının cərrahi və anestezioloji imkanları

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 9.

s.

52–64.

A.Q. Məmmədov., C.Q. Hüseynov.,

A.Hüseynəliyev.

57.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun spiralvari tikişlərlə ləğv edilməsi metodu

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2004

с.

32–41

 

58.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun buzməli tikişlərlə ləğv edilməsi metodu

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2004

s.84- 93.

 

59.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun çox etapli bərabər sıralı tikişlərlə ləğv edilməsi metodu

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir naliyyətləri, Bakı–2004

s.

231–243.

 

60.   

Exinokokkozun müalicəsində əməliyyatdaxili USM–in əhəmiyyəti

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004

s.

631–632.

 

61.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun mərkəzə təsbit etməklə ləğv edilməsi metodu

Məqalə

Sağlamlıq, Bakı–2004, № 9

s.

32–44.

 

62.   

Копределению понятия осложенный и ренцидивный эхинококкох печени

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, Баку–2004.

с.

165–169.

Дж.Г. Лжафаров.,

Ф.Д. Джейранов.,

М.М. Мамедов.

63.   

Paracentetic –Aspiration and draining method of complicated hydatid disease of liver under control of USM

Məqalə

Has attended IX İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (15-18 may 2006)

 

Bababəylı E.Y, Abdullayev I.A, Mammadov A.G

64.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fibroz boşluğunun ləğv edilməsi üçün tikiş

Məqalə

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə dövlət agentliyinin ixtiralar, faydalı modellər sənaye nümunələri, rəsmi bülleten.

Bakı–2004, № 2.

s. 10.

 

65.   

Fole kateterinin qaraciyər exinokokkozunun cərrahi müalicəsi zamanı drenaj kimi tətbiqi

Məqalə

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə dövlət agentliyinin ixtiralar, faydalı modellər sənaye nümunələri, rəsmi bülleten.

Bakı–2004, № 2.

s. 10.

 

66.   

Fəsadlaşmış qaraciyər exinokokkozunun cərrahi müalicəso

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004.

s.

634–638.

 

67.   

Exinokokkoektomiyadan sonrakı residiv və irinləmiş qalıq boşluğunun USM–in nəzarəti altında punksion–aspirasiyon

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2004.

s.

659–662.

C.Q. Cəfərov

68.   

Exinokokkoektomiyadan sonra qaraciyər və parenximatoz üzvlərdə qalıq boşluğunun tikişlərlə ləğv edilməsi üsulları

Məqalə

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnistutunun Elmi Əsərlərinin məcmuəsi. Bakı–2004.

s.

425–429.

F.C. Ceyranov

69.   

Naxçıvan cərrahiyyəsi son

80 ildə

Məqalə

Naxçıvan MR–80. “Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri” mövzüsunda keçirilən elmi konfransın materialları, Bakı–2004

s.

73–77.

A.Q. Məmmədov

70.   

Диагностика и

оперативное лечение

эхинококкоза печени.

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, Баку–2005,

I Том

С.

561–565.

Ф.Д. Джейранов.,

М.М. Мамедов.

71.   

Paracentetic –Aspiration and draining method of complicated hydatid disease of liver under control of USM

Məqalə

Has attended IX İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (15-18 may 2006)

 

Bababəylı E.Y, Abdullayev I.A, Mammadov A.G

72.   

Əməliyyatdaxili USM–in müşahidəsi ilə sistlərin topoqrafo–anatomik lokalizasiyasının dəqiqləşdirilməsi və ləğv edilməsi

Məqalə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi. Xalq həkimi: Mehdi Abbas oğlu Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrasının materialları,

Naxçıvan 2006

s.

171–179.

 

73.   

Qaraciyər exinokokkozunun cəraahi müalicəsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi haqqında

Məqalə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi. Xalq həkimi: Mehdi Abbas oğlu Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrasının materialları,

Naxçıvan 2006

s.

198–201.

A.Q. Məmmədov., C.B. Əliyev.

74.   

Exinokokkozun residiv və absesi zamanı USM–in nəzarəti altında drenlənmə üsulu

Məqalə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi. Xalq həkimi: Mehdi Abbas oğlu Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrasının materialları,

Naxçıvan 2006

s.

213–215.

F.C. Ceyranlı.,

A.Q. Məmmədov

75.   

Naxçıvan Cərrahiyyəsində M.A. Bağırov mərhələsinin əsas məziyyətləri

Məqalə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi. Xalq həkimi: Mehdi Abbas oğlu Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrasının materialları,

Naxçıvan 2006

s.

186–191.

A.Q. Məmmədov.,

Ə.A. Əsgərov

76.   

Qaraciyər exinokokkozun absesi zamanı USM–in nəzarəti altında drenlənmə üsulu

Məqalə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi. Xalq həkimi: Mehdi Abbas oğlu Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrasının materialları,

Naxçıvan 2006

s.

192–1955.

F.C. Ceyranlı.,

A.Q. Məmmədov

77.   

Exinokokkoektomiyadan sonra fəsadlarının inkişaf etməsinin risk faktorları

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Elmi əsərlər toplusu, Bakı–2006, I cild

231-238

 

78.   

Qaraciyər exinokokkozunun fəsadlarının profilaktikasının müasir aspektləri

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Elmi əsərlər toplusu, Bakı–2006, I cild

165-172

 

79.   

Qarın boşluğunun yayılmış exinokokkozunun fəsadlarının profilaktikasının müasir aspektləri

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Elmi əsərlər toplusu, Bakı–2006, I cild

298-306

 

80.   

Paracentic-Aspiration and draining method of complicated hydatid diease of liver under control of USM

Tezis

Has attended IX İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku 05-07iyun.2003

117

İ.A.Abdullayev,A.D.Mammadov

81.   

Qaraciyər exinokokkozunun cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri

kitab

Bakı- “Elm”-2006.

205

 

82.   

The modern complexs method treatment of acute peritonitis appendicular origin

Məqalə

Has attended IX İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku 05-07iyun.2003

8

İ.A.Abdullayev,A.D.Mammadov

83.   

Exinokokkoekto –miyadan sonrakı ağırlaşmaların inkişaf etməsinin risk faktorları

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. № 4,2007

s.84-88

 

84.   

Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri.

Metodik

Tövsiyə

Bakı-2007.

24 s.

 

85.   

Qaraciyərin residiv və rezidual exinokokkozunun profilaktikasının müasir aspektləri

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. № 1,2007

s.55-57

 

86.   

Qaraciyər exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri.

Avtoreferat.

Bakı-2007.

24 s

 

87.   

Kəskin bağırsaq keçməməzliyi klinikası,diaqnostikası və müalicəsinin müasir aspektləri

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri.  №4 2009

s.

136-139.

 

88.   

Qaraciyər .exinokokkozunun residiv və ağırlaşmalarının profilaktikasının müasir aspektləri.

kitab

Bakı-2007.

174 s.

 

89.   

USM-in nəzarəti altinda aparılan müdaxilələr

kitab

Bakı- “Elm”-2008.

40 s.

 

90.   

Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

çıxiş

Naxçıvan təbabətinin müasir nailiyyətləri.  Elmi praktik konfransı 2009

 

Bababəylı E.Y

91.   

Exinokok sistinin öd axarları ilə əlaqəli fistullarının diaqnostikası və müalicəsi

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri.  №2 Bakı  2009

s.

151-152.

 

92.   

Ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında punksiyon-aspirasiyon drenləmə və irriqrasiya üsulu

Məqalə

Sağlamlıq.   №1 Bakı 2009

s.

68-71.

 

93.   

Dalağın exinokokkoz xəstəliyinin perkutan və laparoskopik müalicəsi

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. №2 Bakı 2009

s.

136-140.

 

94.   

Лапароскопичес-кая спленэктомия эпидермоидной кисты селезенки

Məqalə

Достжения медициниской науки ипрактическойо здравоохранения Аэербайджана, Bakı-2009

s.208-211

 

95.   

Qaraciyərin exinokokkozunun mininvaziv-aztravmatik müalicə üsulları

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin  müasir nailiyyətləri. Bakı-2009, №4

s.69-74

 

96.   

Пуннция и катеткризация эхинококковых кист

Məqalə

Здоровые Bakı 2009, №1

s.48-53

 

97.   

Qarın boşluğunun absesləri zamanı ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında mininvaziv müdaxilələr

Məqalə

Sağlamlıq Bakı 2009, №4

s.59-65

 

98.   

Перкутанная пункционно аспирационная эхинококкэктоми под контролем уэи

Məqalə

Здоровые Bakı 2009, №4

69-75

 

99.   

Малоинваэивные вмешательства под контролем ультраэвуковой томографии

Məqalə

Хирургия, Bakı 2009, №1

74-81

 

100.     

Qarın boşluğunun azinvaziv əməliyyatlarının xüsusiyyətləri..

kitab

Bakı- “Elm”-2009

58 s.

 

101.     

Лечения больных с эхинококкоэом печени

Məqalə

Хирургия, Bakı 2009, №3

48-56

 

102.     

Qarın boşluğunun absesləri zamanı laparoskopik müdaxilələrin üstünlükləri haqqında

Məqalə

Sağlamlıq Bakı 2009, №6

s.39-45

 

103.     

Catheterization method of laparoscopic echinococcectomy

Məqalə

Has attended X İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku  (15-18 May,2006)Azerbaijan

s.18-19

 

104.     

Erriction method under ultrasound control of complicated hepatic echinococcosis

Tezis

Has attended X İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku  (15-18 May,2006)Azerbaijan

s.20

 

105.     

Hepatocyte apoptosis induced by antituberculous drugs of the main line

Tezis

Has attended X İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku  (15-18 May,2006)Azerbaijan

s.21-22

 

106.     

Qaraciyərin amöb absesinin müalicəsi

Məqalə

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2010, №1

147-153

 

107.     

Qarın boşluğunun əməliyyatdan sonrakı absesləri zamanı azinvaziv müdaxilələr

Məqalə

Sağlamlıq, 2010 №2

58-66

 

108.     

Хиргическая тактика у болных с непарразитарными кистами печени

Məqalə

Достжения медициниской науки ипрактическойо здравоохранения Аэербайджана, Bakı-2010, №1

212-219

 

109.     

Минимально инваэиэная хирургия в леченин болных с непаразитарными кистами печент

Məqalə

Здоровые Bakı 2010, №1

103-109

 

110.     

Qarın boşluğunun əməliyyatdan sonrakı absesləri zamanı azinvaziv müdaxilələr

Məqalə

Cərrahiyyə, 2010№1

89-97

 

111.     

Лечение эхинококка органов брошной полости малоинвазивнымы методами под узи

Məqalə

Достжения медициниской науки ипрактическойо здравоохранения Аэербайджана, №4

166-175

 

112.     

Paracentic-Aspiration and draining method of complicated hydatid diease of liver under control of USM

Məqalə

Has attended XII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (12-15 iyun.2008) Azerbaijan

16-20

 

113.     

The modern complexs method treatment of acute peritonitis appendicular origin

Məqalə

Has attended XII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (12-15 iyun.2008) Azerbaijan

21-25

 

114.     

Method of calculation of cyst volume in echinococcal operations

Tezis

 

Has attended XII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (12-15 iyun.2008) Azerbaijan

89-90

 

115.     

Catheterization method under ultrasound control of complicated hepatic echinococcosis

Tezis

The Egyptian Society of Surgeons. April 25-27.2012.Misir Travel

25-26

 

116.     

Maltepe University School of Medicine, Surgical Treatment of Breast Cancer, Masters Meet the Leading Surgeons of Future,

çıxış

İstanbul. 28 May 2011

  

117.     

Лапароскопичес-кая спленектомия кисты селезенки

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, №4 2011

s.

208-211.

 

118.     

Пуннция и катеткризация непаразитарный кисты и абсцеса

Məqalə

Хирургия, 2011 №4

s.

48-53

 

119.     

Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin klinikası, diaqnostikası və müalicəsinin müasir aspektləri..

Metodik

Tövsiyə

Bakı-2011.

27 s

 

120.     

Qaraciyərin exinokokkozunun mininvaziv-aztravmatik müalicə üsulları

Məqalə

Cərrahiyyə, 2011 №1

s.

69-74

 

121.     

Пуннция и катеткризация болных с непаразитарными кистами печени

Məqalə

Хирургия, 2011 №2

s.

28-35

 

122.     

Qarın boşluğunun absesləri zamanı ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında mininvaziv müdaxilələri

Məqalə

   Cərrahiyyə, 2011 №2

s.

59-65

 

123.     

Перкутанная пункционно аспирационная эхинококкэктомия под контролем узи

Məqalə

Здоровые №4, Bakı 2012

s.

52-59

 

124.     

Ultrasəs müayinəsinin nəzarəti altında  qarın boşluğu sistlərinin drenləmə və irriqrasiya üsulu

Məqalə

Sağlamlıq.   №1 Bakı 2012

s.

68-71.

 

125.     

Qarın boşluğunun mininvaziv əməliyyatları.

kitab

Bakı-“Elm”-2012.

76s.

 

126.     

Малоинвазивные вмешательства под контролем ультразвуковой лечения больных с эхинококкозом печени

Məqalə

Хирургия, 2012 №1

s.

71-78

 

127.     

Хирургического лечения больных с эхинококкозом печени

Məqalə

Хирургия, 2012 №3

s.

69-76

 

128.     

Effective method of laparoscopic echinococcectomy

tezis

XIII beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları 12-15 september 2013Baku

s.

90-91

 

129.     

Puncture-aspiration and catheterization method under ultrasound control of complicated hepatic echinococcosis

tezis

XIII beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları 12-15 september 2013Baku

s.

91

 

130.     

Influence of hepatoprotectors of hepatocyte apoptosis induced by antituberculous drugs of the main line

tezis

XIII beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları 12-15 september 2013Baku

s.

91-92

 

131.     

Qaraciyərin amöb absesinin qarışıq müalicəsi

Məqalə

Cərrahiyyə, 2013 №1

s.

54-63

 

132.     

Qarın boşluğunun əmaliyyatdan sonrakı absesləri zamanı azinvaziv müdaxilələr

Məqalə

Sağlamlıq, 2013 №1

s.

41-48

 

133.     

Dalağın exnokokkoz xəstəliyinin perkutan müalicəsi

Məqalə

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri №3 2011

s.
156-1161

Bababəyli E.Y, M. Dülgər, Bababəyli N.E

134.     

Хиргическая тактика у болных с непаразитарными кистами печени

Məqalə

Хирургия,2013  №1

s.

 83-89

 

135.     

Минимально инвазизная лечении болных с непаразитарными кистами печени

Məqalə

Хирургия,2013  №2

s.

78-84

 

136.     

Əməliyyatdan sonrakı absesləri zamanı azinvaziv müdaxilələr

Məqalə

Cərrahiyyə, 2013 №4

s.

102-109

 

137.     

Успешное лечение эхинококка органов брюшной полости малоинвазивнымы методами под узи

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, №3 2013

s.

209-213

 

138.     

Хирургического лечения болных с эхинококкозом печени

Məqalə

  Хирургии КИРГИЗИЯ         №3 2013

s.

14-20

 

139.     

Успешное лечение лечении болных с непаразитарными кистами печени методами под узи

Məqalə

Достижения медициниской науки и практическойо здравоохранения Азербайджана, №3 2013

s.

309-314

 

140.     

Успешное лечение киста органов брюшной полости малоинвазивнымы методы под УЗИ

Məqalə

Клинические

Хирургия

Украини

               №6 2013

s.

46-51

 

141.     

Mayeli törəmələrinin minimal invaziv fasiləli və fasiləsiz üsullarının müqayisəli xarakteristikası

tezis

Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015

s.
 42-43

Bababəyli E.Y, Çiftçi E, Mustafayeva İ.R, Bababəyli N.E

142.     

AMÖB absessinin müasir müalicəsində təcrübəmiz

tezis

Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015

s.

43-45

Bababəyli E.Y, İsayev H.B, Çiftçi E, Bababəyli N.E

143.     

Laparoskopik Exinokokkoektomiyada müasir müalicə üsulu

tezis

Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015

s.
45-46

Bababəyli E.Y, İsayev H.B,  Mustafayeva İ.R, Bababəyli N.E

144.     

Boşluqdaxili fibroz və kobud toxumaları hissə-hissə doğrayıb ləğv edən usul

tezis

Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015

s.
55-66

Bababəyli E.Y, İsayev H.B,  Mustafayeva İ.R, Bababəyli N.E

145.     

Dalağın exnokokkoz xəstəliyinin laporaskopik müalicəsi

Məqalə

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri №3 2011

s.
122-128

Bababəyli E.Y, M. Dülgər, Bababəyli N.E

146.     

Qarın boşluğu abseslərinin minvaziv metodlarla müalicəcəsi

Məqalə

Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015

s.
56-77

Bababəyli E.Y, Mustafayevaİ.R, Çiftçi E , Bababəyli N.E

147.     

Qarın boşluğu abseslərinin azinvaziv müalicə üsulları

Məqalə

Tibb elmləri doktoru, professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransı, Bakı 2015

s.
46-47

Bababəyli E.Y, Mustafayevaİ.R, Çiftçi E , Bababəyli N.E

148.     

Qaraciyər exnokokkozunun miniinvaziv-aztravmatik müalicə üsulları

Məqalə

Cərrahiyyə №1 2012

s.
69-74

Bababəyli E.Y, Mustafayevaİ.R, Bababəyli N.E

149.     

Dalağın exnokokkoz xəstəliyinin perkutan və laporaskopik müalicəsi

Məqalə

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri №3 2011

s.
136-139

Bababəyli E.Y, M. Dülgər, Bababəyli N.E

150.     

Əmöbiozun irinli xəstəlikləri və abseslərinin müasir cərrahi üsulları

çıxış

 “ Qastroenterologiya və ümumu cərrahiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı 2012

s.

1-22

 

151.     

Малоинвазивные вмешательства под контролем ультразвуковои томографии

Məqalə

Sağlamlıq №4 Bakı 2013

      с.
43-47

Бабабейли Э.Ю

152.     

Comparative characteristics of interrepted and uniterrupted drainage methods of hepatic abscesses under ultrasound control

Məqalə

Has attended XIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (12-15 sentyabr 2013)

p.92

Bababəylı E.Y, Mustafayeva I.R, Chıftchı E , Bababəylı N.E

153.     

Qarın boşluğu abseslərinin minvaziv metodlarla müalicəcəsi

Məqalə

Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin müasir nailiyətləri, Bakı–2013

214-222

 

154.     

Effective method of laparoscopic echinococcectomy

Məqalə

Has attended XIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (12-15 sentyabr 2013)

p.90-91

Bababəylı E.Y

155.     

Complex method of laparoscopic echinococcectomy

Məqalə

Has attended XIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Gastroenterology held in Baku (12-15 sentyabr 2013)

p.93-94

Bababəylı E.Y

156.     

AMÖB absesinin az invaziv metodlarla müalicəsi

Məqalə

Tibb elmləri doktoru, professor Hidayət Bilal oğlu İsayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans (Bakı, 24-25 noyabr, 2014)

 

Bababəyli E.Y, İsayev H.B, Mustafayeva I.R , Çiftçi E, Bababəyli N.E

157.     

Qarın boşluğunun sistlərinin və irinliklərinin mininvaziv əməliyyatlarının xüsusiyyətləri.

kitab

Bakı-“Elm”-2013.

58. s

 

158.     

Qarın boşluğu abseslərinin ənənəvi və müasir cərrahi üsullarının nəticələrinin müqayisəli xüsusiyyətləri

Məqalə

   Cərrahiyyə, 2014 №2

s.

59-65

 

159.     

“Laparaskopik üsulla  kobud  toxumaların doöranıb çıxarılmasında yeniliklər”

çıxış

“Cərrahiyyənin aktual problemləri”  həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı.  2017

s.

1-15

 

160.     

Qarın boşluğu abseslərinin müasir müalicə üsulları

Məqalə

Tibb elmləri doktoru, prof: Hidayət Bilal oğlu İsayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans (Bakı, 24-25 noyabr 2014)

 

Bababəyli E.Y, Mustafayeva I.R , Çiftçi E, Bababəyli N.E

161.     

 Kəskin zəhərlənmələrdə təxirəsalınmaz ilk tibbi həkim yardımı

çıxış

 “ Səhiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfrans.2016

s.

1-20

 

162.     

Kəskin bağırsaq keçməməzliyi klinikiı, təcrübəmiz və müasir müalicə üsulları

çıxış

“Cərrahiyyənin aktual problemləri”  həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı.  2017

s.

1-15

 

163.     

“Kəskin qarın sindromu” xəstəlikləri

çıxış

 “ Qastroenterologiya və ümumu cərrahiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı 2016

s.

1-25

 

164.     

Təcili və Təxirəsalımnaz Tibbi Yardımın Müasir Aspektləri  .

kitab

Bakı-“Elm”-2016.

436 s

 

165.     

“Azərbaycan Səhiyyəsində Yeniliklər “

çıxış

Ulu Öndər H.Əliyevin anım gününə həsr olunmuş “elmi-praktik konfrans. 11 dekabr  2017

s.

1-25

 

166.     

Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə ilk tibbi yardım

çıxış

 “ Səhiyyənin təcili və təxirəsalınmaz problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfrans 2017

s.

1-21

 

167.     

Tibb işçilərinin masaüstü kitabı .

dərslik.

Bakı- ÇapAri”2018.

1.      526.s.

 

168.     

Həkiməqədər ilk tibbi yardımı hamı bilməlidir

çıxış

 “ Səhiyyənin aktual problemləri həsr olunmuş” elmi-praktik konfrans 03. 02.2018

s.

1-30

 

169.     

Qalxanabənzər vəzinin düyünlü törəmələri

çıxış

 “ Endokrinologiyanın aktual problemlərinə həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı.09.05. 2018

s.

1-15

 

170.     

 Təcrübəmiz Qarin boşluğunun laparaskopik əməliyyatlarında

çıxış

Ümumu cərrahiyyənin aktual problemlərinə həsr olunmuş” elmi-praktik konfransı. 15. 06..2018

s.

1-15

 

171.     

Anafilaktik şokönü reaksiyalar zamanı ilk tibbi yardımın alqoritmi

Məqalə

Naxçıvan MR Xəstəxanasınında “Sağlam həyat naminı təcili tibbi yardıma həsr olunmuş” seminar 22 dekabr 2018

s.1-16

Bağırov Z.D.

172.     

Advantages of laparoscopic universal medical device

Tezis

Problemi of the  XVIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Hepatogastroenterology held in Baku (11-14 sentyabr 2019)

s.84

Bababəylı E.Y, Isayev H.B, Chıftchı E , Bababəylı N.E

173.     

Our experience in discontinous and continious drainage of abscesses

Tezis

Problemi of the  XVIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Hepatogastroenterology held in Baku (11-14 sentyabr 2019)

s.84

Bababəylı E.Y, Isayev H.B, Utkan Z, Bababəylı N.E

174.     

Naxçıvan Cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi

Çıxış

Problemi of the  XVIII İnternational Euroasion Congress of Surgery and  Hepatogastroenterology held in Baku (11-14 sentyabr 2019)

s.1-22

Bababəylı E.Y, Z.Baghirov, Bababəylı  N.E

175.     

Naxçıvanda Tibb elminin inkişaf tarixi

Çıxış

Azərbaycan Cərrahlarının Qurultayı , Bakı 14 sentyabr 2019

s.1-31

Bababəylı E.Y

176.     

Akademik Zərifə xanım Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans

Çıxış

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanası

s.1-12

Bababəyli E.Y

177.     

Akademik Zərifə xanım Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr edilmiş “Tibb işçilərinin masaüstü kitabı”nın təqdimatı üzrə Seminar

Çıxış

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanası, 28 aprel 2018

s.1-20

Bababəyli E.Y

178.     

Qarın boşluğunun azinvaziv və laparaskopik əməliyyatlarının müasir xüsusiyyətləri.

monoqrafiya

Naxçıvan-“Əcəmi”2021.

302.s.

Bababəylı N.E

179.     

Fəsadlaşmış Qaraciyər Exinokokkozunun Müasir müalicə Usulları.

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

180.     

Abseslərin Drenajlanmasının Muqayisəli xusiyyətləri.

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

 

Amöb Abseslərinin Müaləcəsində Təcrübəmiz

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

181.     

Laparaskopik Universal Tibbi Qurğu

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

182.     

Abseslərinin Fasiləli və Fasiləsiz Drenajlanmasında Təcrübəmiz

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

183.     

Fəsadlaşmış Qaraciyər Exinokokkozunun Müasir müalicə Usulları.

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

184.     

Toxumaları Doğrayıb-Üyüdüb  Xaric Edən Miniinvaziv

Laparaskopik Universal Tibbi Qurğu Haqında Məlumat

Tezis

Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres, Bakı 2021

 

Bababəylı N.E və həmmüəliflər

Həkim Göstəriciləri

Dr. Bababəyli Etibar hər zaman öz fəaliyyəti, səmimiliyi və işgüzarlığı ilə daima ətrafındakı insanların sevgisini qazanmışdır. Həkimlik təcrübəsində müalicə və müayinə prosesində həmişə xəstələrin sağlamlığı üçün bütün səyləri göstərmiş və həkimi bu səyi onun uğur faizini də həmişə artırıb

Professionallıq
96%
Müayinə Və Müalicədə Uğur Faizi
95%
Həkimlik Təcrübəsi
98%

Həkimin Etdiyi Müayinələr

Dr. Bababəyli Etibar etdiyi müayinə və müalicələr

Dr. Bababəyli Etibarın Sertifikatları, Patentləri, Vəsiqələri və s.

Dr. Bababəyli Etibarın Əməliyyatları, Fəaliyyəti və s. Şəkillər

Həkim Qəbuluna Yazıl və ya Mesaj Göndər

Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanası peşəkar həkimlərindən olan Dr. Bababəyli Etibarın qəbuluna formu dolduraraq yazıla bilərsiniz və ya həkimə mesajınızı çatdıra bilərsiniz. 

  Urologiya

  Nevrologiya

  Cərrahiyyə

  Terapiya

  Pulmonologiya

  Neyrocərrahiyyə

  LOR

  Proktologiya

  Göz

  Fizioterapiya və Reabilitasiya

  Travmatologiya

  Laboratoriya

  Poliklinika

  Endokrinologiya

  Şüa Diaqnostika

  Hemotologiya

  Təcili Yardım